LAGUR NATJEČAJI, Novosti

 1. Naslovnica
 2. /
 3. Arhiva
 4. /
 5. Novosti
 6. /
 7. FLAG NATJEČAJ ZA MJERU 1.1. „STVARANJE I PROMICANJE DODATNIH VRIJEDNOSTI…

FLAG NATJEČAJ ZA MJERU 1.1. „STVARANJE I PROMICANJE DODATNIH VRIJEDNOSTI RIBARSKIH I MARIKULTURNIH PROIZVODA I NOVIH KANALA NJIHOVOG PLASMANA“

Predmet ovog FLAG Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1. „Stvaranje i promicanje dodatnih vrijednosti ribarskih i marikulturnih proizvoda i novih kanala njihovog plasmana“ u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Brač“ 2014.-2020. s ciljem povećanja profitabilnosti i  konkurentnosti sektora ribarstva i marikulture za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Brač“.

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 02.12.2019. godine i traje do 20.01.2020. godine.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1.  na ovom   FLAG Natječaju iznosi 250.000,00 EUR odnosno 1.886.750,00 HRK
 • Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR odnosno 37.735,00 HRK
 • Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 180.000,00 EUR odnosno 1.358.460,00 HRK

FLAG Natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a „Brač“ odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u točki 2.5. ovog FLAG Natječaja.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG Natječaja za Mjeru 1.1. su:

 • udruženja u ribarstvu/organizacije ribara;
 • privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture te izvan sektora ribarstva i akvakulture;
 • javnopravno tijelo;
 • poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo) u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo);

Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Brač“(Grad Supetar, Općine: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan).

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG Natječaja su:

 1. Građenje i/ili rekonstrukcija objekata za preradu i/ili skladištenje i/ili prodaju proizvoda ribarstva i marikulture.
 2. Opremanje objekata za preradu i/ili skladištenje i/ili prodaju proizvoda ribarstva i marikulture.
 3. Nabava opreme za preradu i/ili pakiranje i/ili skladištenje i/ili prodaju proizvoda ribarstva i marikulture.
 4. Nabava i/ili opremanje mobilnih i/ili montažnih objekata za prodaju proizvoda ribarstva i marikulture.
 5. Promidžbene aktivnosti proizvoda ribarstva i marikulture te objekata za preradu i/ili skladištenje i/ili prodaju proizvoda ribarstva i marikulture.

Aktivnost pod rednim brojem 5. nije moguće provoditi samostalno, već isključivo u kombinaciji s jednom ili više aktivnosti pod rednim brojem 1., 2., 3., i 4.

Informacije o FLAG Natječaju možete zatražiti:

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim linkovima:

Tekst FLAG Natječaja za Mjeru 1.1.

OBRASCI:

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu za Mjeru 1.1. 

Obrazac 1.B Zahtjev za potporu – Lista troškova za Mjeru 1.1.

Obrazac 1.C.1 Odrzivost projekta – Izračun diskontiranog neto prihoda za Mjeru 1.1.

Obrazac 1.C.2 Održivost projekta – Financijski tok za Mjeru 1.1.

Obrazac 1.C.3 Održivost projekta – Poslovni plan – opisni dio za Mjeru 1.1.

Obrazac 1.C.4 Održivost projekta – Poslovni plan – tablični dio za Mjeru 1.1.

Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta – prijavitelja (za zajedničke operacije) za Mjeru 1.1.

Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta – prijavitelja (za samostalne operacije) za Mjeru 1.1.

Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu za Mjeru 1.1.

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu za Mjeru 1.1.

Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda za Mjeru 1.1.

Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja za Mjeru 1.1.

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti (između ponuditelja u istom ulaganju) za Mjeru 1.1.

Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu za Mjeru 1.1.

Obrazac 8.B Zahtjev za isplatu – Izjava o izdacima za Mjeru 1.1.

Obrazac 9. Izjava o velicini poduzeca za Mjeru 1.1.

Obrazac 10. Izvjestaj o napretku za Mjeru 1.1.

Obrazac 11. Izjava vlasnika nekretnine za Mjeru 1.1.

Obrazac 12. Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 1.1.

Obrazac 13. Izjava o odustajanju od prijave na FLAG Natječaj za Mjeru 1.1.

PRILOZI SPECIFIČNI ZA MJERU 1.1.:

PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje Zahtjeva za potporu za Mjeru 1.1.

PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje Zahtjeva za isplatu za Mjeru 1.1.

PRILOZI ZA SVE FLAG NATJEČAJE:

PRILOG III Pravila i upute za provedbu nabave

PRILOG IV Pravila za provedbu mjera informiranja i promidžbe

PRILOG V Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a Brač za razdoblje 2014. – 2020.

PRILOG VI Pravilnik o provedbi LRSR

PRILOG VII Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru LRSR LAGUR-a Brač

PRILOG VIII Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020_kontrola na terenu

PRILOG IX Upute za čuvanje dokumentacije

PRILOG X Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

PRILOG XI Vodič_Definicija MSP-a

PRILOG XII Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo 

PRILOG XIII Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Facebook
LinkedIn